Language
/ Contact /

<B>IV PUCHAR SWIATA ZAWODOWCOW - VI ZLOTY TUR CUP</B> >>>

<B>IV PUCHAR SWIATA ZAWODOWCOW - VI ZLOTY TUR CUP</B> # Armwrestling # Armpower.net

<B>IV PUCHAR SWIATA ZAWODOWCOW - VI ZLOTY TUR CUP</B> # Armwrestling # Armpower.net Poland,

12:00 | 02.12.2006
PL:

NEMIROFF WORLD CUP
VII INTERNATIONAL TOURNAMENT OF ARMWRESTLING CHAMPIONS
IV PROFESSIONAL WORLD CUP
02.12.2006
WARSAW, POLAND

Organizers:

Mazurenko Armwrestling Promotion, licensed by Professional Armwrestling League (PAL)
Place of the competition: Warsaw, HYATT Hotel; Casinos Poland, 23 Belwederska Street
Date of the competition: 02nd December 2006
Arrival of the competitors (teams): 01 - 02 December 2006

Weight-in control:

01 December 2006, 6:00 - 10:00 p.m. HYATT Hotel
02 December 2006, 8:00 - 11:00 a.m. HYATT Hotel

Weight categories:

Men right hand:
63 kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95 kg, + 95 kg, OPEN category

Women right hand:
60 kg

The maximum number of fighters in OPEN category is 12. In this category will compete armwrestlers from first four places in following weight categories: up to 86 kg, up to 95 kg, +95 kg.

Starting Fee:

50 USD

Prizes:

Weight categories Man:
1st place - 600 USD, Zloty Tur statuette, medal, diploma.
2nd place - 400 USD, medal, diploma.
3rd place - 200 USD, medal, diploma.

Weight categories Women:
1st place - 500 USD, Zloty Tur statuette, medal, diploma.
2nd place - 300 USD, medal, diploma.
3rd place - 100 USD, medal, diploma.

OPEN category:
1st place - 1200 USD, Cup, medal, diploma.
2nd place - 800 USD, medal, diploma.
3rd place - 500 USD, medal, diploma.

Teams:
Cups, diplomas.

Conditions of participation:

The right to take part in a particular weigh category have four competitors of each country (totally in tournament: not more than 28 competitors of each country).

The competition is going to be held in a double elimination system.

The competitors, taking part in the IV Professionals' World Cup, are obligated to compete only in the organizer's T - shirts.

For insurance of the competitors are responsible the teams captains or the competitors themselves. THE COMPETITORS WITHOUT THE INSURANCE WILL HAVE NO PERMISSION TO COMPETE.

Accomodation - please contact the organizer.

Organizer's committee:

Igor Mazurenko (Russian speaking)- 0048 605 401 967
Anna Korzeniewska (Russian and English speaking) - 0048 603 554 855
Lukasz Rosolowski (English speaking) - 0048 609 559 324

Press office:

Ewa Gorska, - 0048 602683168, mail: emg_ewa@tenbit.pl

Information for spectacors:

Entrance only for adult persons, after showing ID.


NEMIROFF WORLD CUP
VII INTERNATIONAL TOURNAMENT OF ARMWRESTLING CHAMPIONS
IV PROFESSIONAL WORLD CUP
02.12.2006
WARSAW, POLAND

Rok 2006 by³ czasem zbierania plonów ciê¿kiej pracy lat poprzednich. Na sta³e zago¶ci³y w kalendarzach wielkie imprezy armwrestlingowe... Kolejne edycje VENDETTY, organizowane nawet w Emiratach Arabskich i polska liga zawodowa, równie¿ w d³ugo oczekiwanym wydaniu daziewczyn. I na sam koniec zwieñczenie sezonu Professional Armwrestling League - NEMIROFF WORLD CUP 2006 w swojej trzeciej kolejnej ods³onie. I tym razem impreza odby³a siê dziêki Casinos Poland w hotelu Hyatt w Warszawie.

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Tytu³owy g³ówny sponsor zawodów - firma NEMIROFF sta³a siê ju¿ niemal emblematem zawodowego armwrestlingu, przyczyniaj±c siê do jego popularno¶ci i nieustannego rozwoju. Dlatego przedstawiciel firmy zosta³ nagrodzony ca³ym kompletem medali pucharu ¶wiata, na które NEMIROFF zas³u¿y³ tak samo jak mistrzowie sto³u.

Równie¿ krajowi patroni armwrestlingu zas³u¿yli na s³owa szczerej pochwa³y i podziêkowañ; takie nazwy jak NDI, CASINOS POLAND, Corleonis, FitMax czy POLSAT SPORT ju¿ na sta³e zago¶ci³y we wdziêcznej pamiêci mi³o¶ników, zawodników i mened¿erów naszej dyscypliny. To dziêki tym firmom mo¿emy byæ ¶wiadkami zmagañ takich gigantów silnej rêki jak w ci±gu ca³ego bogatego sezonu 2006.

Tegoroczne spotkanie by³o z pewno¶ci± najlepiej i najsprawniej zorganizowanymi zawodami z serii NEMIROFF WORLD CUP. Oznacza to, ¿e armwrestlig wszed³ ju¿ ca³kowicie w "dojrza³e ¿ycie". Ju¿ dawno przesta³ byæ "kopciuszkiem" polskiej sceny sportowej, sk±d rozpocz±³ podbój ca³ego ¶wiata.

Kolejny raz kibice mogli ogl±daæ fina³y pucharu w bezpo¶redniej transmisji na antenie Polsatu Sport, po raz kolejny te¿ nieoczekiwanym kibicem i niezwykle mi³ym go¶ciem zawodów by³a Hanna ¦leszyñska znana choæby ze swoich ciep³ych i brawurowo granych ról w najlepszych polskich serialach telewizyjnych. Je¿eli armwrestling przyci±ga takie postacie, to znaczy, ¿e nasza dyscyplina ma siê nad wyraz dobrze.

Sensacj± by³o pojawienie siê Krzysztofa DIABLO W³odarczyka, który nie tak dawno zasiad³ na tronie mistrza ¶wiata organizacji IBF.

NEMIROFF WORLD CUP 2006

NEMIROFF WORLD CUP 2006 zgromadzi³ osiemdziesiêciu o¶miu zawodników z siedemnastu krajów w sze¶ciu kategoriach wagowych i w kategorii OPEN. Ponadto po raz pierwszy w historii pojawi³y siê panie, na pocz±tek w jednej kategorii do 60 kg.

Tym razem szczególnie mocno zosta³y obsadzone kategorie l¿ejsze, wystarczy wspomnieæ o braterskim pojedynku braci Babyev, na który ostrzyli sobie zêby wszyscy kibice.

Wyst±pi³a silna reprezentacja Polski, zdobyli¶my dwa br±zowe medale i trzecie miejsce dru¿ynowo. I chocia¿ Polacy stanowili jedn± czwart± wszystkich zawodników, to sobi¶cie daleki jestem od zaliczenia ich wystêpu do udanych, nasi zajmowali raczej dalsze miejsca, jak zwykle zabrak³o Marcina Krefta, który walcz±c coraz czê¶ciej z kontuzjami ni¿ przeciwnikami tradycyjnie nie ma szczê¶cia do wyst±pienia w NEMIROFF WORLD CUP.

Za to kibice przypominaj± sobie o polskich korzeniach Johna Brzenka i traktuj± go ju¿ jak "swojego", trzeba przyznaæ, ¿e jego popularno¶æ w Polsce niesamowicie wzros³a. Pamiêtam jak w czasie NEMIROFF WORLD CUP 2004 widzowie podczas jego pojedynków z Voyevod± czy Tarasem Ivakinem byli zdecydowanie po stronie rywali, których po prostu lepiej znali. Teraz taka sytuacja jest nie do pomy¶lenia, wszyscy identyfikuj± siê z Johnem, nawet podczas bankietu po¿egnalnego wyt³umaczono mu, ¿e tak naprawdê ma na imiê po prostu Ja¶... i jest jednym z nas. John, czy Jan - Brzenk, czy Brzêk - jest prawdziw± ikon± armwrestlingu i zawdziêcza to wy³±cznie sobie, bardzo skromny i pozbawiony "gwiazdorstwa" na zawsze ju¿ pozostanie najwiêkszym armwrestlerem wszechczasów, a wszyscy inni zawodnicy, bez ¿adnego wyj±tku, mog± i powinni braæ z niego przyk³ad. Szczególnie ci nieobeci na NEMIROFF WORLD CUP 2006, czym tak srodze zawiedli kibiców.

Czy mo¿na wygwizdaæ tych, których nie by³o? Chyba tak...

KATEGORIA DO 63 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Bardzo interesuj±ca kategoria wagowa - g³ównie za spraw± m³odego Dawida Bartosiewicza, za którym przyjechali wierni kibice z Choszczna. I nie zawiedli siê - Dawid w zdecydowanym stylu wywalczy³ trzecie miejsce pozostawiaj±c za sob± takich renomowanych zawodników jak Igor Storozhilov (Rosja) - wicemistrz NEMIROFF WORLD CUP 2005 czy Aleksandr Balandin z Ukrainy, który w ubieg³ym roku by³ trzeci. Obaj zreszt± mocno rozczarowali swoich rodaków, Storozhilov by³ tym razem dopiero ósmy, a Baladin pi±ty.

Widaæ wyra¼nie du¿y ruch w tej kategorii, ¶wiadcz±cy o jej szybkim rozwoju, Tym bardziej cieszy wielki sukces m³odszego z braci Bartosiewiczów.

Nasz m³ody zawodnik przegra³ ze zwyciêzc± pucharu w najl¿ejszej kategorii ROBERTEM CHOMAYEVEM z Rosji i Ukraiñcem ARTEMEM MORDVINTSEVEM, który zdoby³ srebro.

Poza Dawidem startowa³o jeszcze w tej wadze trzech innych Polaków Dawid Groch (9), Tomasz Szewczyk (12) i Tomasz Rucz (16), którzy jednak swoimi startami nie wzbudzili w¶ród widzów takich emocji jak br±zowy medalista.

Warto wspomnieæ, ¿e z powodu kontuzji nie móg³ wystapiæ ubieg³oroczny rewelacyjny tryumfator tej kategorii Bia³orusin Victor Bratchenia, który jednak nie opu¶ci³ pucharu - by³ obecny i kibicowa³ swoim kolegom z dru¿yny.

W zmaganiach bra³o udzia³ szesnastu zawodników.

KATEGORIA DO 70 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

W tej kategorii równie¿ mieli¶my liczn± reprezentacjê - Piotr Bartosiewicz, Daniel Gajda, Piotr Kajstura i Dariusz Groch. Tym razem jednak wszyscy solidarnie wype³nili ¶rodek stawki, poza Dariuszem, który j± zamkn±³. Piotr Bartosiewicz by³ szósty, ale za to uda³o mu siê pokonaæ swojego niedawnego pogromcê z VENDETTY Bu³gara Hristo Delidzakova, czym wzbudzi³ w¶ród swoich kibiców falê entuzjazmu.

Daniel Gajda zaj±³ siódme miejsce, a Piotr Kajstura ósme.

Du¿ych emocji dostarczy³y walki na szczycie - JABA GETIASHVILI z Gruzji by³ bardzo mocny i wdar³ siê do fina³u dynamicznymi i efektownymi pojedynkami. Tu jednak czeka³ na niego Rosjanin KAZIMIR ISKANDEROV, który z³ama³ Gruzina i zdoby³ z³oto. By³ zreszt± zdecydowanym faworytem jeszcze przed zawodami.

Br±zowy medal przypad³ Bia³orusinowi PAW£OWI PAUTARANOWI.

KATEGORIA DO 78 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Kategoria 78 kg rozpoczê³a sie od mi³ej niespodzianki. W¶ród startuj±cych pojawi³ siê bowiem tak dobrze znany wszystkim kibicom Bu³gar Cvetan Gashevski, który zapowiedzia³ wcze¶niej zakoñczenie kariery. Jednak, zgodnie z przewidywaniami Igora Mazurenko, nie "dotrzyma³" s³owa i powróci³ do sto³u. Powrót nie by³ mo¿e imponuj±cy, bowiem szóste miejsce nie satysfakcjonowa³o wielkiego mistrza, ale mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mogli ogl±daæ sympatycznego Bu³gara jeszcze wielokrotnie.

Rewelacj± tej kategorii by³, zgodnie z typowaniami kibiców, S³owak Lubomir Jagnesak, który dos³ownie rozgromi³ kolejno bezradnych przeciwników. Doskona³a technika i niekwestionowana si³a sprawi³y, ¿e znalaz³ siê poza zasiêgiem wszystkich rywali.

Aleksandr Bulenkov (3) i Sergey Piosarkov (4) z Rosji obeszli siê smakiem, tym bardziej, ¿e drugie miejsce zaj±³ Andrey Malakhov z Kazachstanu. Bulenkov, który podczas VENDETTY w Gdyni sensacyjnie pokona³ samego Rustama Babyeva, tym razem absolutnie nie sprosta³ zadaniu.

Walczy³o równie¿ dwóch Polaków - Piotr Szczerba i Maciej Stelmaszczyk. Piotr wywalczy³ miejsce ósme, a Maciej zamkn±³ stawkê startuj±cych na miejscu czternastym.

KATEGORIA DO 86 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Na walki w tej kategorii czekali wszyscy!

Zapowiada³a sie bowiem sensacja na skalê ca³ej historii armwrestlingu - mia³o doj¶æ do bezpo¶redniej rywalizacji braci Babayev...

Sensacja owszem by³a, ale zupe³nie innego rodzaju... W pojedynku eliminacynym pomiêdzy Pascalem Giradem ze Szwajcarii i Ukraiñcem Dmitry Nikonovem dosz³o do pomy³ki sêdziowskiej, która doprowadzi³a Szwajcara do furii. Biega³ po scenie, rzuci³ w sêdziów ocieplaczem... jednak jego protest zosta³ przyjêty i dosz³o do powtórki. Jaka¿ to by³a walka! Nie pamiêtam innej tak d³ugiej i za¿artej. Walcz±c w pasach obaj postawili siê w sytuacji patowej, ¿aden nie móg³ skoñczyæ, ¿aden nie zamierza³ ustapiæ. Wygra³ w koñcu Nikonov, aby w rezultacie wywalczyæ zaledwie siódme miejsce.

Wracaj±c do braci Babyev, to spotkali siê w finale... I tu nie wiem, co napisaæ... Rozumiem, ¿e braterska mi³o¶æ, ale przecie¿ to tylko sport, a nie wojna. Walki po prostu nie by³o, Rustam po obustronnie ¶wietnym aktorsko pojedynku "przegra³" z m³odszym bratem... Bardzo lubiê obu braci, ale taki wystêp nie do¶æ, ¿e rozczarowa³ i obrazi³ za³o¿eniem, ¿e da siê nabraæ, publiczno¶æ, która tak bardzo czeka³a na wielkie widowisko, to z pewno¶ci± zakwestionowa³ podstawowe zasady sportu. Powtarzam - sportu, a nie wojny... Rus³am, jak przysta³o na wielkiego sportowca, zrehabilitowa³ siê w open, gdzie walczy³ jak lew. Ale niesmak jednak pozosta³...

Warto wspomnieæ czwarte miejsce Mariusza Grochowskiego i pi±te Marcina Lachowicza. Gratulacje!

KATEGORIA DO 95 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

W tej kategorii faworyt by³ tylko jeden - John Brzenk!

Wygra³ wszystkie walki jak z dzieæmi, bardziej zmêczy³ siê rozdawaniem autografów i pozowaniem do zdjêæ po zakoñczeniu zawodów ni¿ przy samym stole. By³o widaæ go³ym okiem, ¿e jest w rewelacyjnej formie. Wydaje siê, ¿e mimo wielu eksperymentów z wag±, ta kategoria jest dla niego najbardziej naturalna, w niej wygl±da i czuje siê z ca³± pewno¶ci± najlepiej.

John nie mia³ zbyt wielu przeciwników, kategoria zgromadzi³a w Warszawie raptem siedmiu zawodników. W tym dwóch Polaków Marcina Rurkê i Marcina Laskowskiego, którzy zamknêli ca³± stawkê.

Szkoda, ¿e kontuzje przetrzebi³y potencjalnie równorzêdnych rywali Brzenka, ale i tak wydaje siê, ¿e tego dnia nie by³o na ca³ej planecie ani jednego cz³owieka, który sprosta³by genialnemu Amerykaninowi.

KATEGORIA +95 KG

NEMIROFF WORLD CUP 2006

To tu zgromadzili siê zawodnicy, którzy mogli zagroziæ Johnowi Brzenkowi w open.

Czy mogli? Oka¿e siê na nastêpnej czê¶ci... Z pewno¶ci± walczy³ tu jeden gro¼ny przeciwnik Farid Usmonov z Uzbekistanu, który ju¿ wielokrotnie zmierzy³ siê z Amerykaninem. Teraz jednak mia³ do pokonania innych rywali, w tym dwóch Polaków S³awomira G³owackiego i Przemys³awa Grzenkowicza. Chocia¿ najpowa¿niejszym by³ tylko Boris Poska z Rosji, z którym spotka³ siê w starciu fina³owym. Farid przeszed³ swoj± kategoriê równie ³atwo jak John swoj± i zapowiada³o siê wielkie spotkanie w open, gdzie czeka³ ju¿ m³odszy z Babayewów - Ruslan.

Polacy zajêli miejsca - S³awek dziesi±te, Przemek jedenaste. Na czternastu startuj±cych armwrestlerów. Medal br±zowy zdoby³ Sergey Petrikeyev z Rosji.

KATEGORIA OPEN

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Do walki w kategorii open zameldowa³o siê na scenie o¶miu zawodników, w¶ród nich jedyny reprezentant Polski Mariusz Grochowski, który zaj±³ zreszt± ostatnie miejsce. Ale te¿ nie on by³ tu faworytem. Czekano tylko na dwóch sportowców - Johna Brzenka i Farida Usmonova. Chocia¿ wszyscy byli bardzo ciekawi jak te¿ poradzi sobie w tej najbardziej presti¿owej kategorii Ruslam Babayev, który czêsto w ¿artach mówi, ¿e kiedy¶ pokona Johna. Tym razem móg³ sprawdziæ to w praktyce. Móg³, ale tylko teoretycznie, gdy¿ losowanie sprawi³o, ¿e po zaciêtym i przegranym pojedynku pó³fina³owym z Faridem Usmonovem nie mia³ ju¿ mo¿liwo¶ci zmierzenia siê z Amerykaninem.

Trzeba przyznaæ, ¿e Ruslam nie by³ ³atw± "zdobycz±" dla Uzbeka, co wró¿y ukraiñskiemu zawodnikowi wielk± przysz³o¶æ w open. Styl, w jakim walczy³ z przeciwnikiem sklasyfikowanym o dwie kategorie wy¿ej, pobudzi³ kibiców i znawców armwrestlingu do nie koñcz±cych siê spekulacji na temat jego przysz³o¶ci... W jakiej kategorii bêdzie walczy³ w przysz³o¶ci, czy zwiêkszy wagê? Na razie nikt nie zna jego planów, a sam Rus³an jest mocno tajemniczy. Na razie br±z w open!!!

Zostawmy na razie przysz³o¶æ, bo w finale open spotkali siê dwaj aktualnie najsilniejsi na ¶wiecie rywale. Wszyscy pamiêtamy heroiczne pojedynki Johna z Semerenk± w ubieg³ym roku, gdzie przecie¿ spotka³ siê z Usmonovem i... przegra³.

Z kolei Farid do¶æ ³atwo uleg³ w po³owie tego roku Travisowi Bagentwi podczas VENDETTY w Emiratach Arabskich.

Równocze¶nie John niespe³na miesi±c przed NEMIROFF WORLD CUP 2006 dos³ownie rozniós³ innego wielkiego armwrestlera Andreya Pushkara z Ukrainy. Wszystko wskazywa³o wiêc, ¿e to w³a¶nie on jest faworytem tego starcia. I rzeczywi¶cie, w eliminacjach Brzenk pokona³ Farida b³yskawicznie. W starciu fina³owym Usmonov stawi³ jednak silniejszy opór i walka trwa³a nieco d³u¿ej. John, wbrew temu, do czego nas przyzwyczai³, nie broni³ siê tym razem tu¿ nad poduszk±, by wygraæ jednym decyduj±cym ruchem. Spróbowa³ ataku, przeszed³ do obrony na ¶rodku sto³u, parokrotnie powtórzy³ atak i... Farid Usmonov zrezygnowa³...

Uzbecki zawodnik powiedzia³ po walce - nie mia³em ¿adnej szansy, czu³em tak ogromn± si³ê przeciwnika, my¶la³em, ¿e zmagam siê z maszyn±.

NEMIROFF WORLD CUP 2006

I tak John Brzenk zrealizowa³ swoj± vendettê za pora¿kê w NEMIROFF WORLD CUP 2005. Szkoda tylko, ¿e nie stawi³ siê ubieg³oroczny tryumfator Travis Bagent. S±dzê, ¿e spotka³a by go zas³u¿ona kara za skandaliczne zachowanie w Manchesterze.

KATEGORIA DO 60 KG KOBIET

NEMIROFF WORLD CUP 2006

Tegoroczny NEMIROFF WORLD CUP przejdzie do historii z jeszcze jednego powodu. Po zawodowych walkach w edycjach VENDETTY i debiucie Polek w polskiej lidze zawodowej, kobiety dost±pi³y zaszczytu wyst±pienia w najwa¿niejszej profesjonalnej imprezie na ¶wiecie.

Na pocz±tek tylko w jednej kategorii wagowej do 60 kg.

Oczywi¶cie nie mog³o zabrakn±æ polskich dziewczyn, które tak naprawdê od dawna bezkonkurencyjnie broni± honoru naszego armwrestlingu. Aleksandra Zwolak, Walentyna Zaklicka i Ma³gosia Ostrowska stanê³y do boju i jak zwykle sprosta³y wyzwaniu. Szczególnie Ma³gosia, która wybija siê na "pierwsz± damê" polskiego armwrestlingu, pokaza³a klasê i zdoby³a br±z!!! Kariera Ma³gosi zas³uguje na baczn± uwagê, s±dzê, ¿e najpowa¿niej i najambitniej po¶ród wszystkich polskich zawodników traktuje uprawianie armwrestlingu. To wró¿y jej wiele sukcesów, a nam kibicom wiele satysfakcji.

Wygra³y Ukrainki Olena Skoryk i Viktoria Iliushina.

NEMIROFF WORLD CUP 2006 jest ju¿ za nami, tak jak ca³y kolejny rok w historii armwrestlingu.

Ten by³ wyj±tkowo bogaty i pe³en sukcesów, nie tylko bezpo¶rednio sportowych, ale przede wszystkim organizacyjnych, promocyjnych i medialnych. Armwrestling urós³ w si³ê, znalaz³ powa¿nych i oddanych sprawie sponsorów, bez których nie sposób wyobraziæ sobie egzystencji jakiejkolwiek dyscypliny we wspó³czesnym ¶wiatowym sporcie.

Galeria

PROTOCOLS

SCORES

Category: Senior Women Right 60kg

 1. Skoryk, Olena (UKRAINE)
 2. Iliushina, Viktoriia (UKRAINE)
 3. Ostrowska, Malgorzata (POLAND)
 4. Can, Munire (TURKEY)
 5. Zaklicka, Walentyna (POLAND)
 6. Ozkan, Zuhal (TURKEY)
 7. Zwolak, Aleksandra (POLAND)

Category: Senior Men Right 63kg

 1. Chomayev, Robert (RUSSIA)
 2. Mordvintsev, Artem (UKRAINE)
 3. Bartosiewicz, Dawid (POLAND)
 4. Koroni, Tibor (HUNGARY)
 5. Balandin, Oleksandr (UKRAINE)
 6. Sulan, Jaroslav (SLOVAKIA)
 7. Akpinar, Sonar (TURKEY)
 8. Starozhilov, Igor (RUSSIA)
 9. Groch, Dawid (POLAND)
 10. Makaranka, Aleh (BELARUS)
 11. Sherzod, Ramazanov (UZBEKISTAN)
 12. Szewczyk, Tomasz (POLAND)
 13. Stones, Ian (ENGLAND)
 14. Martinenko, Evgheni (BELARUS)
 15. Wilson, Ted (ENGLAND)
 16. Rucz, Tomasz (POLAND)

Category: Senior Men Right 70kg

 1. Iskanderov, Kazimir (RUSSIA)
 2. Getiashvili, Jaba (GEORGIA)
 3. Pautaran, Pavel (BELARUS)
 4. Koharouics, Laszlo (HUNGARY)
 5. Alisher, Hudayarov (UZBEKISTAN)
 6. Bartosiewicz, Piotr (POLAND)
 7. Gajda, Daniel (POLAND)
 8. Kajstura, Piotr (POLAND)
 9. Delidjakov, Hristo (BULGARIA)
 10. Pinchue, Aliaksei (BELARUS)
 11. Tunca, Seydi Ali (TURKEY)
 12. Kostyantyn, Gutsal (UKRAINE)
 13. Daniel, Chivu (ROMANIA)
 14. Groch, Dariusz (POLAND)

Category: Senior Men Right 78kg

 1. Jagnesak, Lubomir (SLOVAKIA)
 2. Malakhov, Andrey (KAZAHSTAN)
 3. Bulenkov, Alexander (RUSSIA)
 4. Pisarkov, Sergei (RUSSIA)
 5. Gildil, Haydar (TURKEY)
 6. Gashevski, Cvetan (BULGARIA)
 7. Aliakberov, Djasur (UZBEKISTAN)
 8. Szczerba, Piotr (POLAND)
 9. Rudnytskyy, Roman (UKRAINE)
 10. Tsvyetkov, Olexandr (UKRAINE)
 11. Doruchaev, Dmitriy (UZBEKISTAN)
 12. Pleskun, Iurii (UKRAINE)
 13. Kustowski, Pavel (BELARUS)
 14. Stelmaszyk, Maciej (POLAND)

Category: Senior Men Right 86kg

 1. Babayev, Ruslan (UKRAINE)
 2. Babayev, Rustam (UKRAINE)
 3. Dobrovic, Radoslav (SLOVAKIA)
 4. Grochowski, Mariusz (POLAND)
 5. Lachowicz, Marcin (POLAND)
 6. Minell, Charlie (SWEDEN)
 7. Nikonov, Dmitry (UKRAINE)
 8. Kashpey, Alexey (BELARUS)
 9. Zinteev, Andriy (UKRAINE)
 10. Wojtyra, Emil (POLAND)
 11. Drogosz, Damian (POLAND)
 12. Lindholm, Johny (SWEDEN)
 13. Girard, Pascal (SWISS)
 14. Tompa, Tamas (HUNGARY)
 15. Wahlman, Jimmy (SWEDEN)
 16. Drozd, Aleh (BELARUS)

Category: Senior Men Right 95kg

 1. Brzenk, John (USA)
 2. Dzabolat, Tsoriev (RUSSIA)
 3. Hudayarov, Farhod (UZBEKISTAN)
 4. Denes, Magy (HUNGARY)
 5. Pickup, Neil (ENGLAND)
 6. Rurka, Marcin (POLAND)
 7. Laskowski, Marcin (POLAND)

Category: Senior Men Right +95kg

 1. Usmonov, Farid (UZBEKISTAN)
 2. Poska, Boris (RUSSIA)
 3. Patrikeyev, Sergey (RUSSIA)
 4. Tokarev, Sergiy (UKRAINE)
 5. Grigaitis, Modestas (LITHUANIA)
 6. Lindholm, Johan (SWEDEN)
 7. Szasz, Geogry (HUNGARY)
 8. Dobos, Attila (HUNGARY)
 9. Sharkov, Andrey (UKRAINE)
 10. Glowacki, Slawomir (POLAND)
 11. Grzenkowicz, Przemyslaw (POLAND)
 12. Viacheslav, Sharagovich (BELARUS)
 13. Drushic, Alexander (RUSSIA)
 14. Evgeniy, Litovtsev (UKRAINE)

Category: Senior Men Right OPEN

 1. Brzenk, John (USA)
 2. Usmonov, Farid (UZBEKISTAN)
 3. Babayev, Ruslan (UKRAINE)
 4. Patrikeyev, Sergey (RUSSIA)
 5. Tokarev, Sergey (UKRAINE)
 6. Poska, Boris (RUSSIA)
 7. Tsoriev, Dzambolat (RUSSIA)
 8. Grochowski, Mariusz (POLAND)

SCORES & PROTOCOLS (PDF)

PDF Results:

Category: Senior Women Right 60kg

   1. Skoryk, Olena (UKRAINE)
   2. Iliushina, Viktoriia (UKRAINE)
   3. Ostrowska, Malgorzata (POLAND)
   4. Can, Munire (TURKEY)
   5. Zaklicka, Walentyna (POLAND)
   6. Ozkan, Zuhal (TURKEY)
   7. Zwolak, Aleksandra (POLAND)

Category: Senior Men Right 63kg

   1. Chomayev, Robert (RUSSIA)
   2. Mordvintsev, Artem (UKRAINE)
   3. Bartosiewicz, Dawid (POLAND)
   4. Koroni, Tibor (HUNGARY)
   5. Balandin, Oleksandr (UKRAINE)
   6. Sulan, Jaroslav (SLOVAKIA)
   7. Akpinar, Sonar (TURKEY)
   8. Starozhilov, Igor (RUSSIA)
   9. Groch, Dawid (POLAND)
  10. Makaranka, Aleh (BELARUS)
  11. Sherzod, Ramazanov (UZBEKISTAN)
  12. Szewczyk, Tomasz (POLAND)
  13. Stones, Ian (ENGLAND)
  14. Martinenko, Evgheni (BELARUS)
  15. Wilson, Ted (ENGLAND)
  16. Rucz, Tomasz (POLAND)

Category: Senior Men Right 70kg

   1. Iskanderov, Kazimir (RUSSIA)
   2. Getiashvili, Jaba (GEORGIA)
   3. Pautaran, Pavel (BELARUS)
   4. Koharouics, Laszlo (HUNGARY)
   5. Alisher, Hudayarov (UZBEKISTAN)
   6. Bartosiewicz, Piotr (POLAND)
   7. Gajda, Daniel (POLAND)
   8. Kajstura, Piotr (POLAND)
   9. Delidjakov, Hristo (BULGARIA)
  10. Pinchue, Aliaksei (BELARUS)
  11. Tunca, Seydi Ali (TURKEY)
  12. Kostyantyn, Gutsal (UKRAINE)
  13. Daniel, Chivu (ROMANIA)
  14. Groch, Dariusz (POLAND)

Category: Senior Men Right 78kg

   1. Jagnesak, Lubomir (SLOVAKIA)
   2. Malakhov, Andrey (KAZAHSTAN)
   3. Bulenkov, Alexander (RUSSIA)
   4. Pisarkov, Sergei (RUSSIA)
   5. Gildil, Haydar (TURKEY)
   6. Gashevski, Cvetan (BULGARIA)
   7. Aliakberov, Djasur (UZBEKISTAN)
   8. Szczerba, Piotr (POLAND)
   9. Rudnytskyy, Roman (UKRAINE)
  10. Tsvyetkov, Olexandr (UKRAINE)
  11. Doruchaev, Dmitriy (UZBEKISTAN)
  12. Pleskun, Iurii (UKRAINE)
  13. Kustowski, Pavel (BELARUS)
  14. Stelmaszyk, Maciej (POLAND)

Category: Senior Men Right 86kg

   1. Babayev, Ruslan (UKRAINE)
   2. Babayev, Rustam (UKRAINE)
   3. Dobrovic, Radoslav (SLOVAKIA)
   4. Grochowski, Mariusz (POLAND)
   5. Lachowicz, Marcin (POLAND)
   6. Minell, Charlie (SWEDEN)
   7. Nikonov, Dmitry (UKRAINE)
   8. Kashpey, Alexey (BELARUS)
   9. Zinteev, Andriy (UKRAINE)
  10. Wojtyra, Emil (POLAND)
  11. Drogosz, Damian (POLAND)
  12. Lindholm, Johny (SWEDEN)
  13. Girard, Pascal (SWISS)
  14. Tompa, Tamas (HUNGARY)
  15. Wahlman, Jimmy (SWEDEN)
  16. Drozd, Aleh (BELARUS)

Category: Senior Men Right 95kg

   1. Brzenk, John (USA)
   2. Dzabolat, Tsoriev (RUSSIA)
   3. Hudayarov, Farhod  (UZBEKISTAN)
   4. Denes, Magy  (HUNGARY)
   5. Pickup, Neil  (ENGLAND)
   6. Rurka, Marcin  (POLAND)
   7. Laskowski, Marcin  (POLAND)

Category: Senior Men Right +95kg

   1. Usmonov, Farid (UZBEKISTAN)
   2. Poska, Boris (RUSSIA)
   3. Patrikeyev, Sergey (RUSSIA)
   4. Tokarev, Sergiy (UKRAINE)
   5. Grigaitis, Modestas (LITHUANIA)
   6. Lindholm, Johan (SWEDEN)
   7. Szasz, Geogry (HUNGARY)
   8. Dobos, Attila (HUNGARY)
   9. Sharkov, Andrey (UKRAINE)
  10. Glowacki, Slawomir (POLAND)
  11. Grzenkowicz, Przemyslaw (POLAND)
  12. Viacheslav, Sharagovich (BELARUS)
  13. Drushic, Alexander (RUSSIA)
  14. Evgeniy, Litovtsev (UKRAINE)

Category: Senior Men Right OPEN

   1. Brzenk, John (USA)
   2. Usmonov, Farid (UZBEKISTAN)
   3. Babayev, Ruslan (UKRAINE)
   4. Patrikeyev, Sergey (RUSSIA)
   5. Tokarev, Sergey (UKRAINE)
   6. Poska, Boris (RUSSIA)
   7. Tsoriev, Dzambolat (RUSSIA)
   8. Grochowski, Mariusz (POLAND)

Language
dsadsa