Language
/ Contact /

XX MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE >>>

XX MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Armwrestling # Armpower.net

XX MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Armwrestling # Armpower.net Poland, Event Center G38 w Koszalinie

09:10 - 23:00 | 05-06.09.2020

WYTYCZNE I REGULAMIN UDZIAŁU W

XX MISTRZOSTWACH POLSKI W ARMWRESTLINGU

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.

Regulamin powstał na podstawie wytycznych  zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

SŁOWNIK:

Zawodnik – należy przez to rozumieć wyłącznie osobę fizyczną, która zgłosiła się do zawodów i przeszła procedurę weryfikacji i ważenia.

Organizator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca (lub nie) osobowość prawną mająca prawo do organizacji Zawodów.

Obsługa – należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, serwis sprzątający, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, ochrona, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura zawodów i sekretariatu, osoby w imieniu właściwego zarządcy obiektu w którym odbywają się zawody wykonują czynności związane z funkcjonowaniem obiektu, obsługa sędziowska główna, boczna i techniczna, wydelegowani w imieniu organizatora wolontariusze, oficjele FAP.   

Widz – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu, gdzie odbywają się zawody sportowe, która nie jest uczestnikiem, organizatorem i osobą z obsługi.

Uczestnik zawodów -  należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu.

FAP – należy przez to rozumieć organizację Federacja Armwrestling Polska  i ich wyznaczonych przedstawicieli, czuwająca nad regulaminowym przebiegiem zawodów.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 zawody (aż do odwołania takich ograniczeń przez władze Państwowe) odbywać się będą z ograniczoną liczbą publiczności. Limit widzów to 50% miejsc przewidzianych dla publiczności na obiekcie.  
2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności.
3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów, obsłudze oraz publiczności.
4. Organizator, każdy Uczestnik Zawodów, obsługa zawodów oraz widz zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia ich z obowiązku stosowania się do jego treści.
5. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora i  pracowników Zarządcy obiektu) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez Organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.
9. FAP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatora zawodów.
10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów FAP od 25 lipca 2020 r. do odwołania, Zarząd FAP upoważnia Organizatora do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.

§ 2
ZAWODNIK:

Uczestnikami Zawodów są osoby, które zgłosiły się do zawodów i przeszły procedurę weryfikacji i ważenia, i których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji Zawodów. Limit zawodników wynosi 250 osób.

§ 3
STREFY ZAWODÓW

Ze względów bezpieczeństwa Organizator wyznaczy na Terenie zawodów następujących strefy:

1) Strefa rozgrywania zawodów:

a) Obszar sceny (podwyższenia) - wstęp wyłącznie dla zawodników, którzy zostali wezwani do walki, sędziowie główni, boczni i techniczni, konferansjerzy, oficjele FAP, obsługa sekretariatu, osoby oficjalne do wręczania medali, wolontariusze niezbędni do pomocy rozdawania medali, obsługa techniczna, obsługa medyczna, ochrona, media.
b) Strefa / loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, obsługa sekretariatu, serwis sprzątający, obsługa obiektu, ochrona, obsługa medyczna.   
c) Sekretariat - w obszarze sekretariatu znajdować się mogą wyłącznie obsługa sekretariatu, sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, serwis sprzątający, obsługa obiektu, obsługa medyczna, ochrona, media, wezwani przez sekretariat zawodnicy i trenerzy.  

2) Biuro zawodów / weryfikacja i ważenie:

a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w przyłbice lub maseczki zakrywające usta i nos
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10 m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy, trenerzy i opiekunowie
d) Każda osoba znajdująca się w biurze zawodów zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w biurze zawodów innych osób.

§ 4
PROCEDURA WEJŚCIA UCZESTNIKÓW NA TEREN ZAWODÓW

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wejściem wskazanym przez Organizatora,
2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszczą go na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel zabezpieczenia medycznego.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a) Zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów
b) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji
c) W Strefie rozgrywania zawodów oraz podczas walk przy stole ciągłego zakrywania przy pomocy maski, maseczki, chusty ust i nosa.
2. Organizator zobowiązany jest do powołania dodatkowej osoby, która w porozumieniu z FAP będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów,
3. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.
4. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.
5. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów - punkt medyczny;
b) Powiadomić o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

§ 6
OBOSTRZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:

1. Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie rozgrywania zawodów, w strefie publiczność, w strefie oczekiwania na walkę, w biurze zawodów (o ile zostaną wezwani).
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są zdalnie. Protesty składane są w sekretariacie zawodów zgodnie z przepisami FAP
c) Oglądanie walk odbywa się z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
d) Każdy zawodnik na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
e) Brak zabezpieczenia przy pomocy maski, maseczki, lub chusty ust i nosa przez Zawodnika podczas walki przy stole skutkuje nie dopuszczeniem do walki.

2. Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy wydają dyspozycje z poza strefy zawodów, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.
c) Każdy trener na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

3. Obsługa zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.

4. Sędziowie zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi sędziowskiej zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów.
b) Osoby, które sędziują walki zobowiązane są do sędziowania w rękawiczkach oraz do dezynfekcji rąk po każdej walce.
c) Każda osoba z obsługi sędziowskiej na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

5. Widz / publiczność:
a)  Każda osoba z publiczności zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.
b) Na widowni zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
c) W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
d) Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia,    z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
e) Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
f) Każdy widz na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik zawodów, u którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć Sędzia Główny, przewodniczący sekretariatu, przedstawiciel zarządu FAP lub Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora i FAP.
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy i regulaminy FAP, regulaminy obowiązujące na Terenie obiektu zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie Organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z tego wynikającą.

 

 

 

e1f177_termin-i-miejsce-zawodow.png


Mistrzostwa odbędą się w dniach: 04 - 06 września 2020 roku

Miejsce Mistrzostw:

Event Center G38
UL. Gnieźnieńska 38
75-736 Koszalin

 

2fee5f_rejestracja-wazenie-zgloszenie-druzyn.png2ceece_waga.png

 


Weryfikacja i ważenie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach odbędzie się:

Hotel Gromada Arka Koszalin ***/****
ul. Zwycięstwa 20-24
75-035 Koszalin

04 września 2020  rok w godz. 15.00 - 20.00

Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

UWAGA!
Podczas ważnia zostaną rozdane Ankiety WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI do udziału w XX Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu w okresie pandemii koronawirusa COVID 19. Prosimy o wypełnienie ankiet w hotelu i przekazanie ich obsłudze zawodów na drugi dzień na wejściu do sali. Na sale zawodów nie zostaną wpuszczone osoby bez wypelnionej ankiety.


Zgłoszenie drużyn:

Na zgłoszenie drużyn FAP czeka do dnia  31 sierpnia 2020 roku do godz. 23.59.

Zgłoszenie wypełnia tylko przedstawiciel klubu za pomocą formularza on-line.
Szczegóły Marcin Mielniczuk: polisharmwrestling@gmail.com

Licencje:

W sprawie licencji zawodniczych (druki, uwagi, szczegóły, dokumentacja) prosimy o kontakt z: Wiktor Zaklicki, e-mail: w.zaklicki@gmail.com, tel. 505 242 922

Uczestnicy zawodów:

- W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają licencje zawodnicza klubu, będącego członkiem Federacji Armwrestling Polska
- Każdy zawodnik może wystartować tylko i wyłącznie w koszulce klubowej. Zawodnicy podczas startu nie będący w koszulce klubowej nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę licencyjną.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda trenera.
- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie

 

 

Zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż w dniu 04 września 2020 (piątek) o godz. 20.30 w Hotel Gromada Arka Koszalin przy ul. Zwycięstwa 20-24,  75-035 Koszalin odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Koszalin 2020:

1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2019
3. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
4. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
5. Puchar Polski 2020 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Mistrzostwa Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

PRZYPOMINAMY, że w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali (ilość miejsc ograniczona), którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.


W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w naszym kraju podczas Walnego Zgromadzenia Federacji Armwrestling Polska ustala i rekomenduje:

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie sali Walnego Zgromadzenia, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
3. Zasady nie dotyczą uczestnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
4. Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia na żądanie przedstawicieli zarządu FAP, lub Organizatora przed wejściem na sale Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem FAP:  58 621 93 08 (pn. - pt. 08.00 – 16.00).

 

eeeea4_szczegolowy-regulamin.png


05 września 2020 (ręka prawa) - Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38, 75-736 Koszalin

09:00 odprawa sędziowska
09:30 - 15:30 eliminacje
16:30 - Finały, Ceremonia wręczenia nagród


06 września 2020 (ręka lewa) - Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38, 75-736 Koszalin

09:00 odprawa sędziowska
09:30 - 15:30 eliminacje
16:30 - Finały, Ceremonia wręczenia nagród

 

ca4c1d_kategorie-wagowe.png


Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe i wagowe:
 

JUNIOR:

JUNIOR 15 lat (urodzeni w latach 2005, 2006) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
Juniorki (dziewczyny): do 45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 18 lat (urodzeni w latach 2002, 2003, 2004) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, +86kg
Juniorki (dziewczyny): do 45 kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 21 lat (urodzeni w latach 1999, 2000, 2001) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, +95kg
Juniorki (dziewczyny): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
 

SENIOR:

SENIOR (urodzeni po 1998 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Seniorzy: do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg, Open
Seniorki : do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg, Open


MASTERS / GRAND MASTERS / SENIOR GRAND MASTERS:


MASTERS (urodzeni przed 1980 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Masters mężczyzn: do 70kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg
Masters kobiet: do 63kg, 78kg, +78kg

GRAND MASTERS  (urodzeni przed 1970 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Grand Masters kobiet: Open

SENIOR GRAND MASTERS (urodzeni przed 1960 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Senior Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Senior Grand Masters kobiet: Open
 

NIEPEŁNOSPRAWNI - lewa, prawa ręka:

Niepełnosprawni junior 23 lat mężczyźni: Open
Niepełnosprawni mężczyźni : do 65kg, 80kg, 95kg, +95kg
Niepełnosprawni kobiety: Open

UWAGA: Niektóre kategorie osób niepełnosprawnych moga być rozgrywane na siedząco.


 

b1fa0a_nagrody.png277ce9_puchar.png- Medale i dyplomy w każdej kategorii wagowej (do miejsca trzeciego)
- Puchary w klasyfikacji drużynowej: junior, masters, niepełnosprawni, senior, ogólna
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach, zostaną zakwalifikowani do Kadry Polski na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata 2020

 

00aa05_oplata-startowa.pnged79d3_pln.png- Opłata startowa (opłata jest jednorazowa i jednocześnie obejmuje starty na lewą i prawa rękę

Seniorzy – 70 zł (start seniorów tylko w kategoriach seniorskich)
Juniorzy – 35 zł (start juniorów tylko w kat. juniorskich)
Juniorzy & Seniorzy – 70 zł (start juniorów w kategoriach juniorskich i seniorskich)
Niepełnosprawni – zwolnieni (start niepełnosprawnych tylko w kategoriach niepełnosprawnych)
Niepełnosprawni & juniorzy – 35 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych i juniorskich)
Niepełnosprawni & juniorzy & seniorzy – 70 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych, juniorskich i seniorskich)

 

cfbcd9_panel-sedziowski.png

167bca_sedziowie.png


Sędziowie FAP:

Sędziowie wszystkich kategorii są zobowiązani do sędziowania podczas XX Mistrzostw Polski.

 

Szkolenie Sędziwskie:

Szkolenie sędziowskie w dniu 04 września 2020 roku o godz. 19.00

Hotel Gromada Arka Koszalin ***/****
ul. Zwycięstwa 20-24
75-035 Koszalin

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenia do:

Sędzia FAP - Monika Duma
e-mail: mona_du@interia.pl

lub kontakt kontakt telefoniczny z biurem FAP: 

tel. 58 621 93  (pn. - pt. w godz. 08.00-16.00)

Koszt kursu sędziowskiego to 350 pln (cena zawiera szkolenie, egzamin teoretyczny i praktyczny, koszulkę sędziowską, pasek sędziowski).

 

d67c23_organizatorzy.png

 


Federacja Armwrestling Polska
Tel/Fax. 58 621 93 08
redakcja@armpower.net

UKS 16 Koszalin
Damian Zaorski

Tel. 665 001 235
e-mail: damianzaorski@gmail.com

 

PATRONAT MEDIALNY:

www.armpower.net
www.ArmBets.tv

UWAGI KOŃCOWE:

W odniesieniu do panującej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zawodów oraz obostrzeniami rządowymi związanymi z organizacją imprez Organizator wraz z Federacją Armwrestling Polska zastrzega sobie zmianę daty organizacji Mistrzostw Polski. 

 

dc645b_zakwaterowanie.pngU W A G A:

Poniższa oferta cenowa obowiązywała w miesiącu marcu 2020. Ze względu na przesunięcie daty zawodów z powodu panującego koronawirusa być może cennik zakwaterowania może ulec zmianie. Organizator zapewnia jednak, że zrobi wszystko co w jego mocy, by oficjalne hotele mistrzostw utrzymały cenę zaproponowaną w marcu 2020. O aktualnych cenach za zakwaterowanie Organizator będzie na bieżąco informował w miarę zbliżania się daty Mistrzostw Polski.

Ze względów organizacyjnych Federacja Armwrestlin Polska prosi o kwaterowanie się w oficjalnych hotelach przygotowanych przez organizatora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Gromada Arka Koszalin ***/****
ul. Zwycięstwa 20-24
75-035 Koszalin


tel. +48 (94) 342 79 11
tel. +48 (94) 342 76 58
kom. 502 456 407
e-mail: koszalinhotel@gromada.pl
www.gromada.pl/hotel-koszalin

Rezerwacja na hasło: ARMWRESTLING
 
1-osobowy*** - 153 pln / doba
2-osobowy*** - 271 pln / doba (łóżko małżeńskie)
2-osobowy*** - 271 pln / doba (osobne łóżka)
2-osobowy**** - 313 pln / doba (łóżko małżeńskie)
2-osobowy**** - 313 pln / doba (osobne łóżka)
2-osobowy**** - 380 pln / doba (pokój STUDIO)

Cena pokoi zawiera śniadanie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Verde

http://verde.pl/

Koszalińska 1, 76-031 Mścice

Rezerwacja na hasło: ARMWRESTLING

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wyniki Drużynowe

Official Team Scores by points OVERALL
(Junior U-15, Junior U-18, Junior U-21, Senior, Masters, Grand-Masters, Senior-Grand-Masters, Junior Disabled - standing, Disabled - Standing)

1. NIEDźWIEDZIE ORAWY (G: 34, S: 17, B: 14) - 569 points.
2. UKS16 KOSZALIN (G: 13, S: 21, B: 10) - 383 points.
3. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 17, S: 14, B: 8) - 342 points.
4. ZłOTY TUR GDYNIA (G: 11, S: 11, B: 8) - 284 points.
5. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 7, S: 9, B: 5) - 193 points.
6. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 11, S: 6, B: 3) - 186 points.
7. UKS WILKI MIęDZYCHóD (G: 5, S: 1, B: 5) - 111 points.
8. SAMSON MARKLOWICE (G: 4, S: 7, B: 0) - 103 points.
9. ZKSW ARMWRESTLING ZARY (G: 7, S: 1, B: 1) - 90 points.
10. ZłOTY SMOK KIELCE (G: 5, S: 0, B: 7) - 85 points.
11. Hands of Stone (G: 4, S: 2, B: 1) - 63 points.
12. UKS TRAKTOR WOLSZTYN (G: 3, S: 1, B: 1) - 60 points.
13. UKS HULK WęGRóW (G: 2, S: 4, B: 0) - 57 points.
14. ZłOTY NIEDźWIEDź (G: 1, S: 4, B: 2) - 55 points.
15. WIKING NISKO (G: 0, S: 4, B: 0) - 49 points.
16. UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (G: 2, S: 1, B: 1) - 39 points.
17. UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (G: 0, S: 0, B: 3) - 23 points.
18. STEELARM WROCłAW (G: 0, S: 0, B: 0) - 11 points.
19. KS TITANARM OPOLE (G: 0, S: 0, B: 1) - 8 points.
20. Fire Hand Lublin (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 points.
21. Spartakus Nałęczów (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 points.

 

Official Team Scores by points
(Junior Disabled - standing, Disabled - Standing)

1. UKS WILKI MIęDZYCHóD (G: 5, S: 1, B: 4) - 77 points.
2. ZłOTY TUR GDYNIA (G: 1, S: 3, B: 0) - 38 points.
3. ZKSW ARMWRESTLING ZARY (G: 2, S: 0, B: 1) - 29 points.
4. ZłOTY NIEDźWIEDź (G: 0, S: 3, B: 1) - 26 points.
5. UKS16 KOSZALIN (G: 1, S: 0, B: 2) - 24 points.
6. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 0, S: 3, B: 0) - 21 points.
7. UKS TRAKTOR WOLSZTYN (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
8. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 points.
9. SAMSON MARKLOWICE (G: 0, S: 1, B: 0) - 7 points.

 

Official Team Scores by points
(Masters, Grand-Masters, Senior-Grand-Masters)

1. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 3, S: 5, B: 3) - 97 points.
2. NIEDźWIEDZIE ORAWY (G: 5, S: 2, B: 1) - 74 points.
3. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 6, S: 1, B: 0) - 68 points.
4. ZłOTY TUR GDYNIA (G: 1, S: 4, B: 3) - 68 points.
5. Hands of Stone (G: 2, S: 2, B: 1) - 43 points.
6. ZKSW ARMWRESTLING ZARY (G: 4, S: 0, B: 0) - 40 points.
7. UKS HULK WęGRóW (G: 1, S: 2, B: 0) - 26 points.
8. SAMSON MARKLOWICE (G: 1, S: 2, B: 0) - 26 points.
9. UKS TRAKTOR WOLSZTYN (G: 1, S: 1, B: 1) - 26 points.
10. UKS16 KOSZALIN (G: 1, S: 1, B: 0) - 23 points.
11. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 1, S: 0, B: 1) - 21 points.
12. UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (G: 1, S: 0, B: 1) - 15 points.
13. WIKING NISKO (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 points.
14. ZłOTY SMOK KIELCE (G: 0, S: 0, B: 2) - 10 points.
15. UKS WILKI MIęDZYCHóD (G: 0, S: 0, B: 0) - 8 points.

Official Team Scores by points
(Senior)

1. NIEDźWIEDZIE ORAWY (G: 5, S: 5, B: 8) - 151 points.
2. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 7, S: 5, B: 3) - 145 points.
3. ZłOTY TUR GDYNIA (G: 4, S: 1, B: 3) - 80 points.
4. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 2, S: 3, B: 2) - 69 points.
5. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 4, S: 1, B: 2) - 67 points.
6. UKS16 KOSZALIN (G: 0, S: 5, B: 2) - 49 points.
7. WIKING NISKO (G: 0, S: 2, B: 0) - 35 points.
8. UKS HULK WęGRóW (G: 1, S: 2, B: 0) - 31 points.
9. UKS WILKI MIęDZYCHóD (G: 0, S: 0, B: 1) - 26 points.
10. ZłOTY SMOK KIELCE (G: 1, S: 0, B: 3) - 25 points.
11. UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (G: 1, S: 1, B: 0) - 24 points.
12. UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (G: 0, S: 0, B: 3) - 23 points.
13. ZKSW ARMWRESTLING ZARY (G: 1, S: 1, B: 0) - 21 points.
14. Hands of Stone (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
15. SAMSON MARKLOWICE (G: 0, S: 2, B: 0) - 16 points.
16. KS TITANARM OPOLE (G: 0, S: 0, B: 1) - 8 points.
17. ZłOTY NIEDźWIEDź (G: 0, S: 0, B: 0) - 7 points.
18. UKS TRAKTOR WOLSZTYN (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
19. STEELARM WROCłAW (G: 0, S: 0, B: 0) - 5 points.
20. Fire Hand Lublin (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 points.
21. Spartakus Nałęczów (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 points.

Official Team Scores by points
(Junior U-15, Junior U-18, Junior U-21)

1. NIEDźWIEDZIE ORAWY (G: 24, S: 10, B: 5) - 344 points.
2. UKS16 KOSZALIN (G: 11, S: 15, B: 6) - 287 points.
3. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 9, S: 6, B: 4) - 155 points.
4. ZłOTY TUR GDYNIA (G: 5, S: 3, B: 2) - 98 points.
5. SAMSON MARKLOWICE (G: 3, S: 2, B: 0) - 54 points.
6. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 1, S: 4, B: 1) - 51 points.
7. ZłOTY SMOK KIELCE (G: 4, S: 0, B: 2) - 50 points.
8. ZłOTY NIEDźWIEDź (G: 1, S: 1, B: 1) - 22 points.
9. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 1, S: 1, B: 0) - 17 points.
10. UKS TRAKTOR WOLSZTYN (G: 0, S: 0, B: 0) - 8 points.
11. STEELARM WROCłAW (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.

 

Official Scores

Junior U-15 MEN LEFT 57 kg
1. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Junior U-15 MEN LEFT 63 kg
1. PATRYK SMUTEK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00053)
2. SEBASTIAN SZYMALA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00054)
3. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Junior U-15 MEN LEFT 70 kg
1. ŁUKASZ DIURCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00037)
2. FRANCISZEK MICHALSKI, UKS16 KOSZALIN (00008)

Junior U-15 MEN LEFT 78 kg
1. KACPER TETERYCZ, UKS16 KOSZALIN (00007)

Junior U-15 MEN LEFT +78 kg
1. JAKUB WAWRZYSZYN, ZłOTY SMOK KIELCE (00116)
2. KACPER TETERYCZ, UKS16 KOSZALIN (00007)
3. MICHAł GORCZYńSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00160)
4. IGOR RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00106)

Junior U-18 MEN LEFT 52 kg
1. DOMINIK PILCH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00035)
2. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)

Junior U-18 MEN LEFT 57 kg
1. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)

Junior U-18 MEN LEFT 63 kg
1. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
2. JANUSZ KULACH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00056)
3. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)
4. GRZEGORZ KOBUS, ZłOTY TUR GDYNIA (00184)
5. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00199)
6. JAN MARZECKI, SAMSON MARKLOWICE (00066)

Junior U-18 MEN LEFT 70 kg
1. DOMINIK GRACZEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
2. MICHAL KUBACKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00094)
3. PATRYK OPIELA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00124)
4. STANISłAW GOSZKIEWICZ, UKS16 KOSZALIN (00009)
5. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCłAW (00071)

Junior U-18 MEN LEFT 78 kg
1. SZYMON BUGAJSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00057)
2. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
3. DAWID HNAT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00191)
4. RADOSłAW WALTAR, SAMSON MARKLOWICE (00067)
5. KRZYSZTOF BRAUER, ZłOTY TUR GDYNIA (00187)

Junior U-18 MEN LEFT 86 kg
1. MATEUSZ GANDERA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00051)
2. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00198)

Junior U-18 MEN LEFT +86 kg
1. HUBERT KUBOWICZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)
2. DAWID NIESPOREK, SAMSON MARKLOWICE (00065)

Junior U-21 MEN LEFT 63 kg
1. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)

Junior U-21 MEN LEFT 70 kg
1. PATRYK BILAńSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00192)
2. ŁUKASZ KOPYść, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
3. DARIUSZ FUDRO, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00045)
4. MATEUSZ DUDEK, UKS16 KOSZALIN (00013)
5. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)
6. DAMIAN KORGóL, UKS16 KOSZALIN (00014)

Junior U-21 MEN LEFT 78 kg
1. DAWID PLAKSA, ZłOTY TUR GDYNIA (00163)
2. ERYK JUSZCZAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00190)
3. KAMIL CHEłMINIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00048)
4. MICHAł BARSKI, UKS16 KOSZALIN (00011)
5. KAROL LIPKOWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00162)

Junior U-21 MEN LEFT 86 kg
1. FILIP NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00143)
2. GUSTAW GUśCIORA, UKS16 KOSZALIN (00012)

Junior U-21 MEN LEFT 95 kg
1. BARTOSZ KOSOWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00161)
2. SZYMON RUSNAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00050)

Junior U-21 MEN LEFT +95 kg
1. ARTUR DRZąSAłA, SAMSON MARKLOWICE (00068)
2. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00123)

Senior MEN LEFT 57 kg
1. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)
2. DOMINIK PILCH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00035)
3. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Senior MEN LEFT 63 kg
1. RAFAL FIOLEK, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00002)
2. LUKASZ LEWANDOWSKI, UKS HULK WęGRóW (00088)
3. PATRYK SMUTEK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00053)
4. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00104)
5. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
6. ŁUKASZ RACHOWKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00079)
7. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)

Senior MEN LEFT 70 kg
1. ŁUKASZ KOPYść, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
2. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00194)
3. PIOTR KAJSTURA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00095)
4. KAMIL WOJNAR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00129)
5. KRZYSZTOF HASIńSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00137)
6. MARCIN SOłTYS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00047)
7. PAWEL GRABAS, STEELARM WROCłAW (00100)
8. TOMASZ KRAWIEC, STEELARM WROCłAW (00070)
9. DARIUSZ FUDRO, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00045)
10. MATEUSZ DUDEK, UKS16 KOSZALIN (00013)
11. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCłAW (00071)
12. MICHAL KUBACKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00094)
13. KAMIL GOLUCH, SPARTAKUS NAłęCZóW (00089)

Senior MEN LEFT 78 kg
1. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00150)
2. DARIUSZ GROCH, WIKING NISKO (00090)
3. LUKASZ PARA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00096)
4. MIROSłAW FIOłEK, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00004)
5. PAWEL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00135)
6. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
7. SZYMON SMALCERZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00125)
8. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00086)
9. KAROL LIPKOWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00162)
10. ADRIAN SURMA, SAMSON MARKLOWICE (00098)
11. SZYMON BUGAJSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00057)
12. MICHAł KACZOROWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00147)
13. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
14. RADOSLAW KWIETNIEWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00149)
15. SZYMON KWOLIK, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00108)
16. ADRIAN KOWAL, WIKING NISKO (00099)

Senior MEN LEFT 86 kg
1. DAWID GONTARCZYK, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00201)
2. MARIUSZ CHODYNA, UKS HULK WęGRóW (00087)
3. BARTłOMIEJ BEDNARSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)
4. TOMASZ DURDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00185)
5. WIESLAW RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
6. KAMIL ZWARDON, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00084)
7. JAN SKIBICKI, STEELARM WROCłAW (00072)
8. ADRIAN BIEGA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00189)
9. MICHAL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00134)
10. ROBERT PUWAłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00077)
11. DAMIAN ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00092)
12. ADAM LECH, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00111)

Senior MEN LEFT 95 kg
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
2. KAMIL ŁACIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00040)
3. ŁUKASZ ŚWIąTEK, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00076)
4. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
5. PRZEMYSłAW CIBA, WIKING NISKO (00102)
6. BLAZEJ POTRYKUS, ZłOTY TUR GDYNIA (00166)
7. BOGUSLAW ZDANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00133)
8. GRZEGORZ WALDON, ZłOTY SMOK KIELCE (00117)
9. MAREK MONACHOWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00165)
10. MATEUSZ MATUSZCZAK, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00003)
11. ERYK LEBIECKI, UKS16 KOSZALIN (00015)
12. GREGORZ KAMYCKI, WIKING NISKO (00103)
13. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00173)

Senior MEN LEFT 105 kg
1. PIOTR BEBEROK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
2. ADRIAN ZGóRZYńSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00121)
3. MARIUSZ WRABEL, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00085)
4. ARTUR GłOWIńSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00110)
5. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00186)
6. ROBERT GROTOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00197)
7. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
8. ŁUKASZ BIEGUN, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00058)
9. JAKUB JANCZY, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00097)

Senior MEN LEFT +105 kg
1. KAMIL JABLONSKI, ZłOTY SMOK KIELCE (00113)
2. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00136)
3. ROBERT BRZEZINA, KS TITANARM OPOLE (00081)
4. RAFAł GORCZYńSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00169)
5. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00170)
6. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00140)
7. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00146)
8. DAMIAN OSTROWSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00112)
9. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00139)

Senior MEN LEFT OPEN
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
2. ADRIAN ZGóRZYńSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00121)
3. PIOTR BEBEROK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
4. KAMIL ŁACIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00040)
5. KAMIL JABLONSKI, ZłOTY SMOK KIELCE (00113)
6. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
7. ROBERT BRZEZINA, KS TITANARM OPOLE (00081)
8. MARIUSZ WRABEL, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00085)
9. DAWID GONTARCZYK, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00201)

Masters MEN LEFT 70 kg
1. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00194)
2. PIOTR KAJSTURA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00095)
3. RADOSłAW TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00114)

Masters MEN LEFT 86 kg
1. WIESLAW RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
2. MARIUSZ CHODYNA, UKS HULK WęGRóW (00087)
3. ROBERT KUCZA, HANDS OF STONE (00155)
4. DAMIAN ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00092)
5. MIROSłAW SATłAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00132)
6. TOMASZ STEFANIAK, SAMSON MARKLOWICE (00062)
7. ROBERT PUWAłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00077)

Masters MEN LEFT 95 kg
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
2. PRZEMYSłAW CIBA, WIKING NISKO (00102)
3. WOJCIECH WALEśKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00148)
4. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00173)
5. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00049)

Masters MEN LEFT 105 kg
1. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00186)
2. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
3. ARTUR GłOWIńSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00110)
4. WALDEMAR PODOLSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00073)
5. KRZYSZTOF KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00174)
6. DARIUSZ POPIOłEK, UKS HULK WęGRóW (00024)
7. ROBERT GROTOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00197)

Masters MEN LEFT +105 kg
1. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00170)
2. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00140)
3. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00146)
4. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00139)
5. PIOTR PALCZEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00142)

Grand-Masters MEN LEFT 86 kg
1. WIESłAW PODGóRSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00195)
2. KRZYSZTOF TUR, HANDS OF STONE (00156)

Grand-Masters MEN LEFT 95 kg
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
2. WOJCIECH WALEśKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00148)
3. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00049)

Grand-Masters MEN LEFT +95 kg
1. PIOTR PALCZEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00142)
2. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00176)

Senior-Grand-Masters MEN LEFT 86 kg
1. WIESłAW PODGóRSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00195)

Senior-Grand-Masters MEN LEFT 95 kg
1. WIESłAW PODGóRSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00195)
2. JAN BęTKOWSKI, UKS16 KOSZALIN (00017)

Junior Disabled - standing MEN LEFT OPEN
1. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZłOTY NIEDźWIEDź (00153)
3. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)

Disabled - Standing MEN LEFT 65 kg
1. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)
2. ANDRZEJ BROżEK, ZłOTY TUR GDYNIA (00180)
3. ŁUKASZ RACHOWKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00079)

Disabled - Standing MEN LEFT 80 kg
1. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
2. RADOSLAW KWIETNIEWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00149)
3. TOMASZ WESOłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00078)

Disabled - Standing MEN LEFT 95 kg
1. MICHAł ŁOBOCKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00181)
2. MARCIN GUśNIOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00074)

Disabled - Standing MEN LEFT +95 kg
1. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
2. DAWID WINKLER, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00200)
3. SZYMON WRZASKOWSKI, ZłOTY NIEDźWIEDź (00153)
4. BARTOSZ DZIEMIDOWICZ, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00005)
5. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00176)

Junior U-15 MEN RIGHT 48 kg
1. JAKUB SLOMKA, ZłOTY NIEDźWIEDź (00152)
2. MIKOłAJ MAZURENKO, ZłOTY TUR GDYNIA (00159)

Junior U-15 MEN RIGHT 57 kg
1. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Junior U-15 MEN RIGHT 63 kg
1. PATRYK SMUTEK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00053)
2. SEBASTIAN SZYMALA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00054)
3. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Junior U-15 MEN RIGHT 70 kg
1. ŁUKASZ DIURCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00037)
2. FRANCISZEK MICHALSKI, UKS16 KOSZALIN (00008)

Junior U-15 MEN RIGHT 78 kg
1. KACPER TETERYCZ, UKS16 KOSZALIN (00007)

Junior U-15 MEN RIGHT +78 kg
1. JAKUB WAWRZYSZYN, ZłOTY SMOK KIELCE (00116)
2. KACPER TETERYCZ, UKS16 KOSZALIN (00007)
3. MICHAł GORCZYńSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00160)
4. IGOR RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00106)

Junior U-18 MEN RIGHT 52 kg
1. DOMINIK PILCH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00035)
2. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)

Junior U-18 MEN RIGHT 57 kg
1. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)

Junior U-18 MEN RIGHT 63 kg
1. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
2. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00199)
3. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)
4. JAN MARZECKI, SAMSON MARKLOWICE (00066)
5. JANUSZ KULACH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00056)

Junior U-18 MEN RIGHT 70 kg
1. PATRYK OPIELA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00124)
2. MICHAL KUBACKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00094)
3. DOMINIK GRACZEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
4. STANISłAW GOSZKIEWICZ, UKS16 KOSZALIN (00009)
5. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCłAW (00071)

Junior U-18 MEN RIGHT 78 kg
1. SZYMON BUGAJSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00057)
2. RADOSłAW WALTAR, SAMSON MARKLOWICE (00067)
3. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
4. DAWID HNAT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00191)
5. KRZYSZTOF BRAUER, ZłOTY TUR GDYNIA (00187)

Junior U-18 MEN RIGHT 86 kg
1. MATEUSZ GANDERA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00051)
2. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00198)

Junior U-18 MEN RIGHT +86 kg
1. DAWID NIESPOREK, SAMSON MARKLOWICE (00065)
2. HUBERT KUBOWICZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)

Junior U-21 MEN RIGHT 63 kg
1. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)

Junior U-21 MEN RIGHT 70 kg
1. DARIUSZ FUDRO, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00045)
2. MATEUSZ DUDEK, UKS16 KOSZALIN (00013)
3. ŁUKASZ KOPYść, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
4. PATRYK BILAńSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00192)
5. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)
6. DAMIAN KORGóL, UKS16 KOSZALIN (00014)

Junior U-21 MEN RIGHT 78 kg
1. DAWID PLAKSA, ZłOTY TUR GDYNIA (00163)
2. ERYK JUSZCZAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00190)
3. KAMIL CHEłMINIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00048)
4. KAROL LIPKOWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00162)

Junior U-21 MEN RIGHT 86 kg
1. GUSTAW GUśCIORA, UKS16 KOSZALIN (00012)
2. FILIP NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00143)
3. MICHAł BARSKI, UKS16 KOSZALIN (00011)

Junior U-21 MEN RIGHT 95 kg
1. SZYMON RUSNAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00050)

Junior U-21 MEN RIGHT +95 kg
1. ARTUR DRZąSAłA, SAMSON MARKLOWICE (00068)
2. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00123)

Senior MEN RIGHT 57 kg
1. PAWEł GIąDłA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00038)
2. DOMINIK PILCH, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00035)
3. MAX TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00115)

Senior MEN RIGHT 63 kg
1. LUKASZ LEWANDOWSKI, UKS HULK WęGRóW (00088)
2. RAFAL FIOLEK, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00002)
3. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
4. PATRYK SMUTEK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00053)
5. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00104)
6. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00141)
7. ŁUKASZ RACHOWKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00079)
8. KAMIL BISZCZAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00046)

Senior MEN RIGHT 70 kg
1. PIOTR KAJSTURA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00095)
2. KAMIL WOJNAR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00129)
3. KRZYSZTOF HASIńSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00137)
4. DARIUSZ FUDRO, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00045)
5. ŁUKASZ KOPYść, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
6. PAWEL GRABAS, STEELARM WROCłAW (00100)
7. TOMASZ KRAWIEC, STEELARM WROCłAW (00070)
8. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCłAW (00071)
9. MATEUSZ DUDEK, UKS16 KOSZALIN (00013)
10. MARCIN SOłTYS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00047)
11. MICHAL KUBACKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00094)

Senior MEN RIGHT 78 kg
1. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00150)
2. DARIUSZ GROCH, WIKING NISKO (00090)
3. MICHAł KACZOROWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00147)
4. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
5. KRZYSZTOF PENC, WIKING NISKO (00101)
6. ADRIAN SURMA, SAMSON MARKLOWICE (00098)
7. SZYMON SMALCERZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00125)
8. SZYMON BUGAJSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00057)
9. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00086)
10. SZYMON KWOLIK, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00108)
11. LUKASZ PARA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00096)
12. RADOSLAW KWIETNIEWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00149)
13. PAWEL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00135)
14. ADRIAN KOWAL, WIKING NISKO (00099)

Senior MEN RIGHT 86 kg
1. GRZEGORZ NOWOTARSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00188)
2. ADAM LECH, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00111)
3. BARTłOMIEJ BEDNARSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)
4. MARIUSZ CHODYNA, UKS HULK WęGRóW (00087)
5. KAMIL ZWARDON, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00084)
6. DAWID GONTARCZYK, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00201)
7. BłAżEJ KUźNIAR, KS TITANARM OPOLE (00082)
8. TOMASZ DURDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00185)
9. KAROL ROSLON, ARMFIGHT PIASECZNO (00138)
10. ADRIAN BIEGA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00189)
11. MICHAL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00134)
12. JAN SKIBICKI, STEELARM WROCłAW (00072)
13. WIESLAW RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
14. DAMIAN ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00092)
15. ROBERT PUWAłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00077)

Senior MEN RIGHT 95 kg
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
2. KAMIL ŁACIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00040)
3. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
4. ŁUKASZ ŚWIąTEK, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00076)
5. BOGUSLAW ZDANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00133)
6. ARKADIUSZ GIERSZEWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00168)
7. PRZEMYSłAW CIBA, WIKING NISKO (00102)
8. ERYK LEBIECKI, UKS16 KOSZALIN (00015)
9. GREGORZ KAMYCKI, WIKING NISKO (00103)
10. GRZEGORZ WALDON, ZłOTY SMOK KIELCE (00117)

Senior MEN RIGHT 105 kg
1. ADRIAN ZGóRZYńSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00121)
2. ADRIAN CIROCKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00203)
3. MARIUSZ WRABEL, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00085)
4. PIOTR BEBEROK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
5. DARIUSZ POPIOłEK, UKS HULK WęGRóW (00024)
6. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
7. ARTUR GłOWIńSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00110)
8. JAKUB JANCZY, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00097)
9. ŁUKASZ BIEGUN, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00058)
10. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00186)
11. ROBERT GROTOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00197)

Senior MEN RIGHT +105 kg
1. MICHAL WEGLICKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00144)
2. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00136)
3. KAMIL JABLONSKI, ZłOTY SMOK KIELCE (00113)
4. RAFAł GORCZYńSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00169)
5. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00140)
6. ROBERT BRZEZINA, KS TITANARM OPOLE (00081)
7. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00170)
8. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00146)
9. DAMIAN OSTROWSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00112)
10. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00139)

Senior MEN RIGHT OPEN
1. MICHAL WEGLICKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00144)
2. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
3. KAMIL ŁACIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00040)
4. GRZEGORZ NOWOTARSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00188)
5. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
6. ADRIAN CIROCKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00203)
7. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00150)
8. KAMIL JABLONSKI, ZłOTY SMOK KIELCE (00113)
9. ARTUR GłOWIńSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00110)
10. MARIUSZ WRABEL, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00085)
11. ADRIAN ZGóRZYńSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00121)
12. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00136)
13. DARIUSZ GROCH, WIKING NISKO (00090)

Masters MEN RIGHT 70 kg
1. PIOTR KAJSTURA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00095)
2. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00194)
3. RADOSłAW TRYBUS, ZłOTY SMOK KIELCE (00114)

Masters MEN RIGHT 86 kg
1. MARIUSZ CHODYNA, UKS HULK WęGRóW (00087)
2. TOMASZ STEFANIAK, SAMSON MARKLOWICE (00062)
3. WIESLAW RZANNY, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
4. ROBERT KUCZA, HANDS OF STONE (00155)
5. MIROSłAW SATłAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00132)
6. DAMIAN ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00092)
7. ROBERT PUWAłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00077)

Masters MEN RIGHT 95 kg
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
2. PRZEMYSłAW CIBA, WIKING NISKO (00102)
3. ARKADIUSZ GIERSZEWSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00168)
4. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00173)
5. WOJCIECH WALEśKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00148)
6. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00049)

Masters MEN RIGHT 105 kg
1. ARTUR GłOWIńSKI, UKS ZłOTY ORZEł CHOSZCZNO (00110)
2. DARIUSZ POPIOłEK, UKS HULK WęGRóW (00024)
3. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00186)
4. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
5. KRZYSZTOF KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00174)
6. WALDEMAR PODOLSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00073)
7. MARCIN FORMELA, ZłOTY TUR GDYNIA (00183)
8. ROBERT GROTOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00197)

Masters MEN RIGHT +105 kg
1. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00146)
2. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00140)
3. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00170)
4. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00139)
5. PIOTR PALCZEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00142)

Grand-Masters MEN RIGHT 86 kg
1. WIESłAW PODGóRSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00195)
2. KRZYSZTOF TUR, HANDS OF STONE (00156)
3. MIROSłAW KAźMIERSKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00175)

Grand-Masters MEN RIGHT 95 kg
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00093)
2. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00049)
3. WOJCIECH WALEśKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00148)

Grand-Masters MEN RIGHT +95 kg
1. PIOTR PALCZEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00142)
2. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00176)

Senior-Grand-Masters MEN RIGHT 86 kg
1. WIESłAW PODGóRSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00195)

Senior-Grand-Masters MEN RIGHT 95 kg
1. JAN BęTKOWSKI, UKS16 KOSZALIN (00017)

Junior Disabled - standing MEN RIGHT OPEN
1. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZłOTY NIEDźWIEDź (00153)
3. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)

Disabled - Standing MEN RIGHT 65 kg
1. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00141)
2. ANDRZEJ BROżEK, ZłOTY TUR GDYNIA (00180)
3. ŁUKASZ RACHOWKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00079)
4. DOMINIK ZAORSKI, UKS16 KOSZALIN (00010)

Disabled - Standing MEN RIGHT 80 kg
1. DAWID ŁAPA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00075)
2. RADOSLAW KWIETNIEWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00149)
3. TOMASZ WESOłOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00078)

Disabled - Standing MEN RIGHT 95 kg
1. MARCIN GUśNIOWSKI, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00074)
2. MICHAł ŁOBOCKI, ZłOTY TUR GDYNIA (00181)

Disabled - Standing MEN RIGHT +95 kg
1. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, UKS TRAKTOR WOLSZTYN (00109)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZłOTY NIEDźWIEDź (00153)
3. BARTOSZ DZIEMIDOWICZ, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00005)
4. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZłOTY TUR GDYNIA (00176)

Junior U-15 WOMEN LEFT 45 kg
1. MAJA ZAORSKA, UKS16 KOSZALIN (00033)

Junior U-15 WOMEN LEFT +63 kg
1. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00154)
2. NINA MAZURENKO, ZłOTY TUR GDYNIA (00158)
3. MAJA ZAORSKA, UKS16 KOSZALIN (00033)

Junior U-18 WOMEN LEFT 48 kg
1. AGATA MATONóG, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00052)
2. KINGA NEUMANN, UKS16 KOSZALIN (00025)
3. SANDRA BOCHENEK, UKS16 KOSZALIN (00018)
4. SANDRA EJSAK, UKS16 KOSZALIN (00026)
5. WIKTORIA JASTOWSKA, UKS16 KOSZALIN (00021)

Junior U-18 WOMEN LEFT 52 kg
1. KLAUDIA SMOLIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00028)
2. KLAUDIA DAUKSZEWICZ, UKS16 KOSZALIN (00019)

Junior U-18 WOMEN LEFT 57 kg
1. JULIA MARCINIAK, UKS16 KOSZALIN (00027)

Junior U-18 WOMEN LEFT 63 kg
1. OLIWIA PAś, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00044)
2. WIKTORIA SłOMKA, ZłOTY NIEDźWIEDź (00151)
3. EMILIA FILIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00029)
4. JULIA MARCINIAK, UKS16 KOSZALIN (00027)

Junior U-18 WOMEN LEFT +63 kg
1. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
2. OLIWIA KOBUS, UKS16 KOSZALIN (00020)

Junior U-21 WOMEN LEFT 52 kg
1. WERONIKA SOJA, UKS16 KOSZALIN (00030)
2. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00059)

Junior U-21 WOMEN LEFT 57 kg
1. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)

Junior U-21 WOMEN LEFT 63 kg
1. ALEKSANDRA WOźNIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00034)
2. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)

Junior U-21 WOMEN LEFT 70 kg
1. MARTYNA LIEBON, ZłOTY TUR GDYNIA (00001)

Senior WOMEN LEFT 52 kg
1. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00059)
2. WERONIKA SOJA, UKS16 KOSZALIN (00030)
3. MARIA ZBOREK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00039)

Senior WOMEN LEFT 57 kg
1. MONIKA ŚWIRSKA, HANDS OF STONE (00157)
2. NATALIA KWIATKOWSKA, UKS16 KOSZALIN (00031)
3. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)
4. IZABELA UZAR, WIKING NISKO (00105)

Senior WOMEN LEFT 63 kg
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00193)
2. NATALIA STEFANIAK, UKS16 KOSZALIN (00032)
3. ALEKSANDRA WOźNIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00034)
4. WIKTORIA SłOMKA, ZłOTY NIEDźWIEDź (00151)
5. ANETA PIETRUNIAK, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00083)
6. EMILIA FILIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00029)

Senior WOMEN LEFT 70 kg
1. MARTYNA LIEBON, ZłOTY TUR GDYNIA (00001)
2. BARBARA SURMA, SAMSON MARKLOWICE (00064)
3. MATYLDA WABERSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00178)

Senior WOMEN LEFT +78 kg
1. ALEKSANDRA KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00177)
2. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00154)
3. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00196)
4. ELżBIETA PODOLSKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00080)

Senior WOMEN LEFT OPEN
1. ALEKSANDRA KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00177)
2. NATALIA STEFANIAK, UKS16 KOSZALIN (00032)
3. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00154)
4. MARTYNA LIEBON, ZłOTY TUR GDYNIA (00001)
5. NATALIA KWIATKOWSKA, UKS16 KOSZALIN (00031)
6. WERONIKA SOJA, UKS16 KOSZALIN (00030)
7. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
8. EMILIA FILIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00029)

Masters WOMEN LEFT 63 kg
1. MONIKA ŚWIRSKA, HANDS OF STONE (00157)
2. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)

Grand-Masters WOMEN LEFT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)

Senior-Grand-Masters WOMEN LEFT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)
2. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00179)

Disabled - Standing WOMEN LEFT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)

Junior U-15 WOMEN RIGHT 45 kg
1. MAJA ZAORSKA, UKS16 KOSZALIN (00033)

Junior U-15 WOMEN RIGHT +63 kg
1. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00154)
2. NINA MAZURENKO, ZłOTY TUR GDYNIA (00158)
3. MAJA ZAORSKA, UKS16 KOSZALIN (00033)

Junior U-18 WOMEN RIGHT 48 kg
1. KINGA NEUMANN, UKS16 KOSZALIN (00025)
2. AGATA MATONóG, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00052)
3. SANDRA BOCHENEK, UKS16 KOSZALIN (00018)
4. SANDRA EJSAK, UKS16 KOSZALIN (00026)
5. WIKTORIA JASTOWSKA, UKS16 KOSZALIN (00021)

Junior U-18 WOMEN RIGHT 52 kg
1. KLAUDIA SMOLIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00028)
2. KLAUDIA DAUKSZEWICZ, UKS16 KOSZALIN (00019)

Junior U-18 WOMEN RIGHT 57 kg
1. JULIA MARCINIAK, UKS16 KOSZALIN (00027)

Junior U-18 WOMEN RIGHT 63 kg
1. OLIWIA PAś, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00044)
2. EMILIA FILIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00029)
3. WIKTORIA SłOMKA, ZłOTY NIEDźWIEDź (00151)
4. JULIA MARCINIAK, UKS16 KOSZALIN (00027)

Junior U-18 WOMEN RIGHT +63 kg
1. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
2. OLIWIA KOBUS, UKS16 KOSZALIN (00020)

Junior U-21 WOMEN RIGHT 52 kg
1. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00059)
2. WERONIKA SOJA, UKS16 KOSZALIN (00030)

Junior U-21 WOMEN RIGHT 57 kg
1. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)

Junior U-21 WOMEN RIGHT 63 kg
1. ALEKSANDRA WOźNIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00034)
2. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)

Junior U-21 WOMEN RIGHT 70 kg
1. MARTYNA LIEBON, ZłOTY TUR GDYNIA (00001)

Senior WOMEN RIGHT 52 kg
1. MARIA ZBOREK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00039)
2. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00059)
3. WERONIKA SOJA, UKS16 KOSZALIN (00030)

Senior WOMEN RIGHT 57 kg
1. MONIKA ŚWIRSKA, HANDS OF STONE (00157)
2. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)
3. NATALIA KWIATKOWSKA, UKS16 KOSZALIN (00031)
4. NATALIA CZERWIEń, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00041)
5. IZABELA UZAR, WIKING NISKO (00105)

Senior WOMEN RIGHT 63 kg
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00193)
2. NATALIA STEFANIAK, UKS16 KOSZALIN (00032)
3. ANETA PIETRUNIAK, UKS BLACK SKORPION PRZYłęK (00083)
4. ALEKSANDRA WOźNIAK, NIEDźWIEDZIE ORAWY (00034)
5. WIKTORIA SłOMKA, ZłOTY NIEDźWIEDź (00151)
6. EMILIA FILIńSKA, UKS16 KOSZALIN (00029)

Senior WOMEN RIGHT 70 kg
1. MARTYNA LIEBON, ZłOTY TUR GDYNIA (00001)
2. BARBARA SURMA, SAMSON MARKLOWICE (00064)
3. MATYLDA WABERSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00178)

Senior WOMEN RIGHT +78 kg
1. ALEKSANDRA KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00177)
2. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00154)
3. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00196)
4. ELżBIETA PODOLSKA, UKS WILKI MIęDZYCHóD (00080)

Senior WOMEN RIGHT OPEN
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00193)
2. NATALIA STEFANIAK, UKS16 KOSZALIN (00032)
3. ALEKSANDRA KUBIAK, ZłOTY TUR GDYNIA (00177)
4. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00196)

Masters WOMEN RIGHT 63 kg
1. MONIKA ŚWIRSKA, HANDS OF STONE (00157)
2. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)

Masters WOMEN RIGHT +78 kg
1. MARIA JUROSZEK, SAMSON MARKLOWICE (00061)

Grand-Masters WOMEN RIGHT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)
2. MARIA JUROSZEK, SAMSON MARKLOWICE (00061)

Senior-Grand-Masters WOMEN RIGHT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)
2. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00179)

Disabled - Standing WOMEN RIGHT OPEN
1. SONIA TURZYNIECKA, ZKSW ARMWRESTLING ZARY (00006)
2. MARIA JUROSZEK, SAMSON MARKLOWICE (00061)
3. ALEKSANDRA KUBIAK, ZŁOTY TUR GDYNIA (00177)
4. ELŻBIETA PODOLSKA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00080)
5. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR GDYNIA (00179)
 

 

Language
dsadsa