Language
/ Contact /

X OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA >>>

X OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net

X OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net Poland, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury MIĘDZYCHÓD ul. Plac Kościuszki

09:00 - 20:00 | 10.10.2020

WYTYCZNE I REGULAMIN UDZIAŁU W X Mistrzostwach w Siłowaniu na ręce o puchar Burmistrza
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.
Regulamin powstał na podstawie wytycznych  zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

SŁOWNIK:

Zawodnik – należy przez to rozumieć wyłącznie osobę fizyczną, która zgłosiła się do zawodów i przeszła procedurę weryfikacji i ważenia.
Organizator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca (lub nie) osobowość prawną mająca prawo do organizacji Zawodów.
Obsługa – należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, serwis sprzątający, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, ochrona, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura zawodów i sekretariatu, osoby w imieniu właściwego zarządcy obiektu w którym odbywają się zawody wykonują czynności związane z funkcjonowaniem obiektu, obsługa sędziowska główna, boczna i techniczna, wydelegowani w imieniu organizatora wolontariusze,.   
Widz – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu, gdzie odbywają się zawody sportowe, która nie jest uczestnikiem, organizatorem i osobą z obsługi.
Uczestnik zawodów -  należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 zawody (aż do odwołania takich ograniczeń przez władze Państwowe) odbywać się będą z ograniczoną liczbą publiczności. Limit widzów to 50% miejsc przewidzianych dla publiczności na obiekcie.  
2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności.
3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów, obsłudze oraz publiczności.
4. Organizator, każdy Uczestnik Zawodów, obsługa zawodów oraz widz zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia ich z obowiązku stosowania się do jego treści.
5. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora i  pracowników Zarządcy obiektu) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez Organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatora zawodów.
10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów FAP od 25 lipca 2020 r. do odwołania, Zarząd FAP upoważnia Organizatora do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.

§ 2
ZAWODNIK:

Uczestnikami Zawodów są osoby, które zgłosiły się do zawodów i przeszły procedurę weryfikacji i ważenia, i których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji Zawodów. Limit zawodników wynosi 120 osób.

§ 3
STREFY ZAWODÓW

Ze względów bezpieczeństwa Organizator wyznaczy na Terenie zawodów następujących strefy:

1) Strefa rozgrywania zawodów:
a) Obszar sceny (podwyższenia) - wstęp wyłącznie dla zawodników, którzy zostali wezwani do walki, sędziowie główni, boczni i techniczni, konferansjerzy, obsługa sekretariatu, osoby oficjalne do wręczania medali, wolontariusze niezbędni do pomocy rozdawania medali, obsługa techniczna, obsługa medyczna, ochrona, media.
b) Strefa / loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie sędziowie FAP, obsługa techniczna, obsługa sekretariatu, serwis sprzątający, obsługa obiektu, ochrona, obsługa medyczna. 
c) Sekretariat - w obszarze sekretariatu znajdować się mogą wyłącznie obsługa sekretariatu, sędziowie FAP,  obsługa techniczna, serwis sprzątający, obsługa obiektu, obsługa medyczna, ochrona, media, wezwani przez sekretariat zawodnicy i trenerzy.  

2) Biuro zawodów / weryfikacja i ważenie:
a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w przyłbice lub maseczki zakrywające usta i nos
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10 m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy, trenerzy i opiekunowie
d) Każda osoba znajdująca się w biurze zawodów zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w biurze zawodów innych osób.

§ 4
PROCEDURA WEJŚCIA UCZESTNIKÓW NA TEREN ZAWODÓW

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wejściem wskazanym przez Organizatora,
2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszczą go na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a) Zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów
b) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji
c) W Strefie rozgrywania zawodów oraz podczas walk przy stole ciągłego zakrywania przy pomocy maski, maseczki, chusty ust i nosa.
2. Organizator zobowiązany jest do powołania dodatkowej osoby, która w porozumieniu z organizatorem będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów,
3. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.
4. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.
5. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów - punkt medyczny;
b) Powiadomić o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

§ 6
OBOSTRZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
:

1. Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie rozgrywania zawodów, w strefie publiczność, w strefie oczekiwania na walkę, w biurze zawodów (o ile zostaną wezwani).
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są zdalnie.
c) Oglądanie walk odbywa się z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
d) Każdy zawodnik na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
e) Brak zabezpieczenia przy pomocy maski, maseczki, lub chusty ust i nosa przez Zawodnika podczas walki przy stole skutkuje nie dopuszczeniem do walki.
2. Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy wydają dyspozycje z poza strefy zawodów, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.
c) Każdy trener na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
3. Obsługa zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.
4. Sędziowie zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi sędziowskiej zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów.
b) Osoby, które sędziują walki zobowiązane są do sędziowania w rękawiczkach oraz do dezynfekcji rąk po każdej walce.
c) Każda osoba z obsługi sędziowskiej na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
5. Widz / publiczność:
a)  Każda osoba z publiczności zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.
b) Na widowni zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
c) W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
d) Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia,    z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
e) Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
f) Każdy widz na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik zawodów, u którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć Sędzia Główny, przewodniczący sekretariatu, przedstawiciel organizatora zawodów lub SAM Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora.
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy bezzwłocznie poinformować Organizatora .
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy i regulaminy FAP, regulaminy obowiązujące na Terenie obiektu zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie Organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z tego wynikającą.
 

 

X OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA

 

1. Termin i miejsce zawodów
10.10.2020r. - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  MIĘDZYCHÓD  ul. Plac Kościuszki 9,

2. Weryfikacja i ważenie:
- od godziny 9:00 do 10:00
Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

- Rywalizacja sportowa : 10:00 eliminacje, finał ok.16:00

3. Zasady rywalizacji.

Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wagowe: 

MĘŻCZYŹNI zawodowcy
- prawa ręka: do 78kg,86kg,95kg,105kg, +105kg, Open
- lewa ręka: Open

MĘŻCZYŹNI amatorzy
- parwa ręka: 70 kg, 95kg, +95kg

MĘŻCZYŹNI masters
- prawa ręka do 86kg, 95kg, 105kg, +105kg

KOBIETY
- prawa ręka open
             
NIEPEŁNOSPRAWNI
- prawa ręka: Open (rywalizacja na stojąco)
- prawa ręka: Open (rywalizacja na siedząco)

Rywalizacja odbędzie się   w systemie do dwóch przegranych.

4. Nagrody
- Medale i dyplomy I, II, III miejsce
- Puchary w kat. OPEN

5. Uwagi końcowe
- opłata startowa : brak
_ zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym.
- wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu (JUNIORÓW)  pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy, zawodnicy przed przystąpieniem do rywalizacji muszą podpisać oświadczenie
- prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Informacja dla zawodników, opiekunów zawodników i osób obsługujących zawody: „X OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie UKS „WILKI Międzychód” z siedzibą w 64-400 Międzychód, ul. Słowackiego 11 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP), ŚProfessional Armwrestling League USA (PAL USA) wraz z polskim oddziałem Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o., Unified Rating of Professional Armwrestling (URPA) oraz International Federation of Armwrestling (IFA). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

Organizator:

UKS „WILKI Międzychód” tel. 663712196, 601082416
UMiG Międzychód
CAK   Międzychód


Patron medialny:
"Tydzień  Międzychodzko - Sierakowski";miedzychod.naszemiasto.pl
www.miedzychod.pl
www.armpower.net
Wieści Międzychodzkie

Hotel zawodów:

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy C.S.B.i R. "Mierzyn" s.c.
Mierzyn 29
64-400 Międzychód
tel./fax +48 601 325 780
e - mail: csbir@poczta.onet.pl
www.ta.pl/csbir.mierzyn

Zakwaterowanie: 65 pln/ os. / doba (ze śniadaniem)

Language
dsadsa